Vedtekter

 • Inns Hytteeierforening er en sammenslutning av hytteeiere samt andre interesserte som vil arbeide for fremme av de felles interesser disse har i Inn Statskog SF. Alle hytteeiere som naturlig sokner til Inns kan bli medlemmer i foreningen. Hver hyttefeste/hyttetomt representerer 1 stemme ved avstemning på årsmøtet og stemmerett utøves ved personlig fremmøte.
 • Formålet er å arbeide for opphjelp av sportsfiske og jaktforholdene og i det hele tatt sikte på å bevare dette terreng som et godt og hensiktsmessig utfartssted, feriested og rekreasjonssted. Medlemmene skal foregå som gode eksempler når det gjelder å verne om naturen, holde rent og ryddig omkring hyttene, ikke forurense verken skog, mark eller vann med avfall eller lignende.
 • Til å lede lagets virksomhet, velges det blant medlemmene et styre på 5 medlemmer m/vararepresentanter. Funksjonstid 2 år. Leder velges hvert år. Styret velger selv nestleder og sekretær. Et hvert medlem har rett til å nekte gjenvalg i like lang tid som det har sittet i styret.
 • Styret innkaller til årsmøte en gang årlig innen utgangen av februar måned. Innkallingen skjer med 14 dagers varsel.

På årsmøte behandles følgende:

 • Styrets beretning for siste år.
 • Revidert regnskap for siste år.
 • Eventuelle andre saker som styret vil forelegge årsmøte.
 • Ethvert medlem har rett til å få forslag behandlet på årsmøtet, men må da sende forslaget til styret i god tid før møte.
 • Det foretas valg på følgende posisjoner:
 • Leder
 • Kasserer
 • 3 styremedlemmer m/ vara
 • 2 revisorer

Valgene skjer skriftlig.
Leder, kasserer og revisorer velges ved særskilt valg.
Ved stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning.

 • Hvert annet år velges henholdsvis kasserer og 1 styremedlem – 2 styremedlemmer. 2 personer av styret går ut etter første år ( ved loddtrekning ) dette for at styret bestandig skal bestå av 2 nye og resten gamle medlemmer.
 • Ved saksbehandling hvor stemmelikhet oppstår er leders stemme avgjørende.
 • Bestemme kontingenten.
 • Styret kan innkalle til dugnad om det er ting av felles interesse som bør utføres.
 • Ekstraordinært møte kan innkalles når styret finner det påkrevet, eller når minst 10 medlemmer skriftlig forlanger det.
 • Styret kan utelukke fra foreningen enhver som forser seg mot disse lover / og mot fiske og jaktkultur.
 • Om foreningen opphører tilfaller foreningens midler et formål til opphjelp av jakt og fiske i Inn Statskog SF.
 • Forandring av disse lover kan foretas av et årsmøte og med minst 2/3 flertall. Forslag må innsendes til styret innen utgangen av desember måned og kan ikke framsettes direkte på årsmøtet.

Sist endret: Årsmøte 14.2.2011

Kategorier: Om Inns