Prosjekt - Inns Hytteeierforening

Go to content

Prosjekt

Vannutbygging på Storholmen.

Informasjom om Storholmen Drift SA er nå overført til egen Hjemmeside. Storholmen Drift SA

Kontakt med graveentreprenør: Ole-John Fossum hos Farbu og Gausen telefon nr.: 924 19 608
Kart over El.kabler på Storholmen: Innerholmen - Ytterholmen sør - Ytterholmen nord ... Oppdatert 09.11.2015


Vedtekter for Storhomen Drift SA...   Oppdatert 09.03.2016Mal for Fullmakt...  Oppdatert 20.01.2016

_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

19.01.2016
Orientering om Storholmen Utbygging SA finner du her ...

Prosjektet har nå kommet så langt at entreprenørene har krav på utbetalinger.

Vi ber derforr om at det innen 15. februar 2016 betales inn kr. 70.000,- til kontonr. 4484.13.86881

Vi ber også om at dere melder tilbake Fødselsnummer på ansvarlig hytteeier til knut.arne.selli@ntebb.no.

Medlemsavtaler, Vedtekter, Stiftelsesdokumenter og Mal for fullmakt er lagt inn i feltet ovenfor.

_________________________________________________________________________________________________

19.01.2016
Innkalling til stiftelsesamøte av Storholmen Drift SA
Tidspunkt:  Mandag 29. februar 2016 umiddelbart etter Årsmøte / Medlemsmøte i Inns hytteeierforening.
Møtested: Stiklestad Nasjonale Kulturhus, møterom Nidaros.
 

Alle som har meldt seg på vann og avløp blir stiftere av selskapet. Da det er påkrevd med personnr. for å få stiftet selskapet er det viktig at alle møter. Skulle noen være forhindret fra å møte kan fullmakt benyttes.

Medlemsavtaler, Vedtekter, Stiftelsesdokumenter og Mal for fullmakt er lagt inn i feltet øverst på denne side.


______________________________________________________________________________________
03.12.2015
Framdrift og ønsker om privat graving.
Det har kommet flere forespørsler om framdrift på gravearbeidet. Etter samtale med Farbu og Gausen i dag, starter riggarbeidet i morgen med oppkjøring av Brakke mm.
Etter at riggarbeidet er klarert starter gravearbeidet på Ytterholmen Nord. (Vangstad - Norum).
For de som er usikre på plassering av Inntak / Hovedkran og framdrift mm., kontakter Ole-John Fossum hos Farbu og Gausen direkte. Telefon nr. 924 19 608.
Flere hytteeiere har ytret ønske om privat gravearbeid i forbindelse med påbygg / tilbygg mm. De som ønsker dette gjør avtale med Farbu og Gausen direkte. (924 19 608)
_________________________________________________________________________________________________
30.11.2015
Igangsetting av gravearbeider på Storholmen.

I forbindelse med vassanlegget på Storholmen igangsettes gravearbeidene ganske snart.
Brakke og rigg for graveentreprenør vil bli plasser i nærheten av NTE`s trafokiosk på indre parkeringsplass.
Forholdene med tele og snø er ideelle og gravearbeidene vil starte i ytterkantene på Ytterholmen og muligens ende opp på Innerholmen til slutt.
Vi ber om at hytteeiere merker hvor de ønsker inntaket / hovedkranen til hytta enten med et bord med tekst eller på annen lett forstålig måte.
For en del av dere som ikke kan gjøre dette i nærmeste framtid, kan dere kontakte Knut Arne Selli på tlf 959 15 807 eller på e-post knut.arne.selli@ntebb.no for å avtale plassering av inntak / hovedkran.

_________________________________________________________________________________________________

04.11.2015
Bindende påmelding til vann og avløp.

Fristen for påmelding utløp 1. november. Deltakelsen var over all forventning da 41 stk nå er registrert.
Arbeidsutvalget hadde møte i går og diskuterte videre framdrift. Prosessen er i gang og det arbeides med kontinuerlig meg oppgaver som må løses før anleggsarbeidet kan startes.
Vi kommer tilbake med ny informasjon når en del oppgaver er klarert.

_________________________________________________________________________________________________

27.10.2015
Omregulering på Storholmen ferdig behandlet og enstemmig vedtatt.


Vi minner også om at fristen for bindende tilbakemelding er 1. November.
Pr. dd. er det ca 30 som har gitt tilbakemelding.
_________________________________________________________________________________________________

09.10.2015
Orienteringsmøt vedrørende vann og avløp på Storholmen - Referat fra møtet.

Stig Krokstad orienterte om arbeidsutvalgets arbeid så langt.
Det ble utlagt skjema for underskrift som bekrefter bindende påmelding for vann og avløp. 26 av deltakerne har allerede underskrevet.
Det vil bli sendt en e-post til hytteeiere på Storholmen som må besvares av samtlige. Svaret skal bekrefte at de ønsker å forplikte seg til å bli med på vannprosjektet eller ikke ønsker dette. For de 26 som underskrev på orienteringsmøtet, trengs det ikke tilbakemelding. Frist for tilbakemelding er 1. November. Alle uansett tidligere påmelding kan melde seg på.
Kostnaden for hver hytteeier blir som nevnt i vedlagte powepointpresentasjon kr 63.121,- eks mva inkludert tilkoblingsavgift dersom alle 43 hytteeierne blir med på prosjektet. Dette er foreløpige tall. Det forutsettes at anlegget får godkjent mva-refusjon.


Dokumenter vedrørende Medlemsavtaler og Vedtekter for Utbygging SA og Drift SA er ikke endelige og vi er mottakelige for innspill.


Arbeidsutvalgets kontaktpersoner er tilgjengelig for spørsmål._________________________________________________________________________________________________

30.09.2015
Orienteringsmøt vedrørende vann og avløp på Storholmen - Inkalling

Vasslaget på Storholmen har nå fått inn anbud og priser på vassanlegget på Storholmen.
Vi innbyr derfor til medlemsmøte på Stiklestad torsdag den 8.10. kl.18.00
Agenda for møtet er priser og kostnader for anlegget samt senere drift, og organisering av anleggs- og driftsselskap.
Nyttig informasjon til møtet vil etter hvert bli lagt ut på denne Hjemmesiden.
Kaffespleis kr. 50.-_________________________________________________________________________________________________

28.08.2015
Status vann og avløp på Storholmen - Framdriftsplan.

Framdriftsplanen er ikke endelig og vil bli revidert etter hvert som prosjektet skrider fram.

17.10.15 Sluttbehandling av reguleringsplan vil skje i Komite Plan Samfunn.
02.11.15 Tidligste byggestart.

28.08.15 Utsending av anbudsgrunnlag.
04.09.15 Anbudsbefaring.
18.09.15 Frist for levering av anbud.
18.09.15 Åpning av anbud.
23.09.15 Møtei "vasslaget" for å planlegge møte med hytteeierne.
08.10.15 Møte med hytteeierne.
02.11.15 Oppstart utbygging.
_______________________________________________________________________________________

27.07.2015
Status vann og avløp på Storholmen.
Planer for vann og avløp er tilnærmet klare for anbudsutsendelse.
Reguleringsplan er til politisk behandling.
Hvem som ønsker avløp er noe uklart. Ber om uforpliktende tilbakemelding fra de som ønsker avløp.
De som er påmelt til vannpost er avmerket på vedlagte kart. Gi tilbakemelding dersom flere ønsker å bli med.

Tilbakemelding sendes til e-post: knut.arne.selli@ntebb.no eller tlf 959 15 807

Oppgi:
1. Jeg er interessert i vannpost
2. Jeg er interessert i både vann og avløp
3. Gi beskjed dersom noe er feil på vedlagte plankart.

_______________________________________________________________________________________

29.05.2015
Referat fra møte med hytteeiere på Storholmen den 28.04.2015

Møtet samlet 36 deltakere av totalt 56 som tilhører Storholmen.
Før møtet tilkom 4 nye medlemmer fra Sandvika Hytteutvikling og det meldte seg 2 nye til prosjektet vann til vegg.
Inklusiv de 4 nye hyttene fra Sandvika Hytteutvikling er det fram til nå 27 påmeldte.
Referat fra møtet.
_______________________________________________________________________________________

28.04.2015
Referat fra møte i arbeidsutvalget på Storholmen den 06.04.2015

Referatet fra forhåndskonferanse med Verdal kommune den 12.03.2015
_______________________________________________________________________________________

26.04.2015
Agenda til møte med hytteeiere på Storholmen den 28. april 2015

1. Gjennomgang av status og situasjon på Storholmen
2. Vann og avløp v/Tor Johnson
3. Reguleringsendring

NB!
I forbindelse med avstemningen vil hver deltaker som er medlem av Inns hytteeierforening telle 1 stemme. Møtedeltakere som vil stemme for andre medlemmer kan  gjøre dette dersom de har underskrevet erklæring fra vedkommende.

_______________________________________________________________________________________

16.04.2015
Videreføring av arbeidet med vannprosjektet på Storholmen er nå godt igang.

Se vedlagte møteinnkalling og referat fra møte i vasslaget den 12.03.2015.
Møtet er berammet til tirsdag den 28.04.2015 kl 18.00 på Stiklestad Nasjonale Kultursenter.
Les gjennom vedlagte dokumentasjon slik at dere er godt forberedt til møtet.
Mere informasjon i forkant av møtet vil bli lagt ut på hjemmesiden, så følg med.

Møteinnkalling. Les her...
Referat fra møte i vasslaget. Les her...

_______________________________________________________________________________________

13.02.2015
Forslag til Finansiering av Prosjekt Vann til vegg på Storholmen.
________________________________________________________________________________________

06.01.2015

Ønsker alle medlemmene i Inns hytteeierforening - Storholmen omr. et Godt Nytt år!

Har fått noen henvendeleser ang videre vannutbygging på Storholmen.
I møte 11.11.14 diskuterte deler av styret, som har tilhøringhet til Storholmenfeltet,
+ noen andre interesserte videre ønsker og muligheter ang vannutbygging Storholmen.
(Marianne Lyngstad, Knut Arne Selli, Roar Kvernmo, Odd Eilif Norum, Tor Johnsen og Rigmor Vangstad.
Rolf Haugan fra Arbeidgruppa, fikk ikke til å møte.)

Det er målsetting om å få bygget ut et felles vannledningsannlegg, der alle på Storholmen får muligheten til å koble seg på.
Målsettingen er å få vann til vegg i løpet av 2015.
Det er bestemt at det skal brukes autorisert grave og rørleggerfirma, og at anlegget evt følges opp av et eget ”vasslag”.
For å unngå minst mulig skade ifm gravingen, er det lagt frem et forslag om graving i myrtrasse´.(se vedlegg)
For å få til en akseptabel pris er vi avhengig av at minst 20 interesserte melder seg på. (Dess flere jo billigere!)
Det kan dreie seg om en anslått pris på ca 30 000 kr per hytte. Dette med forbehold!

Ønsker derfor å få hvite hvem som er interessert!
Send mail til undertegnede, evt ta direkte kontakt med andre personer nevnt ovenfor ved behov for ytterligere informasjon og interesse ang saken.
Rigmor, Tlf: 481 70633
Mail: rigmor@vktv.no

eller eventuelt: mail: knut.arne.selli@ntebb.no

Vil ifm Årsmøtet følge opp å informere videre.

Mvh Rigmor Vangstad
Leder Inns Hytteierforening.Back to content